PLA D’OBERTURA I MESURES QUE ES DURANT A TERME A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL RALET-RALET DURANT LA PANDEMIA DEL COVID19

 El Departament d’Educació autoritza a les titularitats de cada llar d’infants la seva obertura, sempre i quan compleixin uns requisits.

Des de l’escola Bressol Ralet-Ralet de Barberà de la Conca, hem creat un pla d’obertura previ a les activitats presencials, per tal de poder obrir les portes durant el pròxim mes de juny. En aquests pla hem seguit les instruccions que ens venen des del Departament D’Educació. Prèviament, el Consell Escolar ha estat informat de les actuacions d’aquest pla d’obertura. El pla d’obertura ha estat aprovat per la direcció del centre amb la data de 28 de maig de 2020.

 • Al llarg d’aquest mes de juny hi haurà una educadora al centre.
 • La previsió de l’alumnat que assistirà presencialment durant aquest període és d’un infant.
 • L’horari de l’escola bressol serà de 9h a 13h.
 • Donada la distribució de la nostra escola i veient que el grup d’alumnes és reduït utilitzarem diverses zones de l’escola, com són l’aula dels grans, l’entrada, el canviador i el jardí.
 • L’aula principal haurà estat modificada deixant les joguines bàsiques per poder fer la neteja i desinfecció requerides. Pel que fa al canviador haurem deixat a  l’abast els elements necessaris que tinguem que utilitzar al dia a dia. El jardí serà l’espai exterior que també utilitzarem, prèviament també haurà estat modificat deixant el material necessari, el qual es pugui netejar.
 • El dia a dia el realitzarem utilitzant els diversos espais esmentats anteriorment, però sobretot estarem a l’aula dels grans i al jardí. Sempre que el temps ho permeti es sortirà l’exterior, evitant les hores de màxima exposició solar.

INSTRUCCIONS QUE ES DURANT A TERME A L’ESCOLA

El Departament d’educació autoritza a les titularitats de cada llar d’infants la
seva reobertura sempre que confirmin el compliment de les mesures de prevenció
sanitàries i d’higiene i la realització de les mesures d’adequació d’espais i de
reorganització de la llar, amb un màxim de 5 infants per espai i en cap cas de 0-1
anys, que és el grup de més vulnerabilitat degut a la immaduresa del seu sistema
immunitari.

Es prioritzaran els infants els progenitors dels quals, per motius laborals i
professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.

REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA

Per assistir al centre educatiu, infants i personal docent i no docent ha de complir els següents requisits:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia, en cas que hi hagi vacunes al llarg d’aquest període s’haurà d’actualitzar el carnet de vacunacions fent-lo arribar mitjançant el correu electrònic del centre e3010566@xtec.cat.
 • En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la COVID-19:

– Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

– Malalties cardíaques greus.

– Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).

– Diabetis mal controlada.

– Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

 • Qualsevol petit símptoma que tingui l’infant (febre, tos, mocs, diarrea…) no podrà assistir a la llar d’infants sense haver consultat amb el pediatra.
 • En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les dones embarassades. El treballador, prèviament, haurà de signar una declaració responsable respecte a la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables.

EDUCADORES DINS EL CENTRE:

 • Hi haurà una educadora al centre.
 • El rentat de mans es durà a terme: A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i els propis. Abans i després d’acompanyar un infant al WC. Abans i després d’anar al WC. Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús). Com a mínim una vegada cada 2 hores.
 • Mantenir la distància de 1’ 5m a 2m. (L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre.)
 • En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre.
 • Tot el personal farà ús de gel hidroalcohòlic, mascaretes durant tota la jornada i pantalles protectores facials, en cas necessari.
 • Les educadores portaran roba i calçat d’ús exclusiu pel centre (la roba serà rentada a una temperatura mínim de 60ºC, com a mínim dues vegades a la setmana).

ELS INFANTS:

 • Quan entrin al centre es desinfectaran les mans i es canviaran les sabates, a l’entrada de l’escola.
 • No es pot entrar al centre amb sabates utilitzades del carrer.
 • Cada nen/a deixarà unes sabates, d’ús exclusiu pel centre (al moment d’entrar i en sortir s’haurà de realitzar el canvi).
 • Han de portar roba neta cada dia.
 • En infants, es requerirà rentat de mans: A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. Abans i després dels àpats. Abans i després d’anar al WC. Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al jardí).
 • No s’utilitzaran tovalloles per eixugar mans, s’utilitzaran papers d’un sol ús i després s’hauran de llençar a la brossa.
 • S’utilitzaran protectors de canviador d’un sol ús.
 • Pitets: seran d’ús diari i quan es retornin es guardaran en bosses de plàstic individuals i tancades. Aquests s’hauran de rentar a més de 60ºC i portar-los el dilluns.
 • El got es donarà cada dia per rentar i l’endemà s’haurà de retornar a l’escola.
 • Xumets: els xumets s’hauran de guardar dins d’estoigs o bosses de plàstic individuals. En el cas que hagin estat utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció. Es recomana que les famílies els esterilitzin després de cada ús.
 • Cotxets: Cal recordar que les famílies no podran accedir a l’interior del centre.
 • Els infants hauran de portar els seus coberts i carmanyoles dins una bossa de plàstic amb el nom del nen/a per esmorzar. Cada dia se l’emportaran per rentar i desinfectar cap a casa. Al centre no es rentarà cap utensili.
 • Tot el menjar haurà d’estar tallat i en cas de fruita pelada a punt de menjar, per evitar la manipulació dels aliments dins del centre.
 • Es mantindrà el distanciament entre infants.

LES FAMÍLIES:

 • Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn el centre educatiu una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes a la llar, han d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i o de persones que tinguin un contacte estret.
 • A l’hora de portar o recollir l’infant només vindrà un adult per evitar aglomeracions tal com recomana el Departament d’Educació.
 • Evitaran l’entrada a l’edifici. Les educadores recollirem i entregarem els infants a la porta seguint les distàncies de seguretat que ens marquen des del Departament.
 • Les famílies han de ser les encarregades de fer entrar els infants evitant el contacte amb les educadores.
 • Mitjà de comunicació: No es farà ús de l’agenda, ja que aquesta no es pot desinfectar.
 • La comunicació serà oral, a través del correu electrònic o per telèfon.
 • A partir d’ara evitarem l’ús de material en paper tal com ens recomanen des del Departament d’Educació, així que per qualsevol documentació que haguem que realitzar utilitzarem el correu electrònic.
 • Les famílies han d’evitar que l’infant porti joguines o altres materials de casa.

ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA DE L’ESCOLA BRESSOL

 • La previsió del nombre d’alumnes que assistirà presencialment a la Llar d’infants durant el mes de Juny és d’un alumne.
 • L’horari de la llar d’infants durant el mes de Juny  és de 9h a 13h.

PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA DE LA LLAR D’INFANTS

 • Es prendrà la temperatura dels infants a l’entrar al centre.
 • Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. És important respectar el torn dels infants, així doncs cal arribar sense presses.
 • Les educadores deixaran accedir al recinte del centre seguint les mesures que ens marquen el Departament, i per evitar aglomeracions de gent entrà un adult a deixar o buscar l’infant. Fins que aquest adult no surti del recinte no es deixarà accedir al pròxim.
 • Abans de l’obertura de la llar d’infants, des de  l’ajuntament s’enviarà el servei de neteja per tal que es realitzi la neteja i desinfecció de tots els espais.
 • Es garantirà l’existència de diversos punts de dispensadors de solució hidroalcohòlica.
 • Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Si pot ser es deixaran les finestres obertes.
 • Es realitzarà la neteja i desinfecció de totes les joguines i material diàriament de manera estricta cada vegada que s’utilitzin.
 • Es durà a terme una neteja diària dels espais utilitzats a la llar i una neteja periòdica (diverses vegades al dia de les superfícies de major contacte: taules, cadires, poms, portes…)
 • Els espais de treball del personal d’administració seran d’utilització individual, en la mesura del possible, i s’evitarà compartir material (bolígrafs, grapadores, etc.).
 • Sempre que el temps ho permeti es sortirà l’exterior mantenint el distanciament recomanat pel departament d’educació.
 • Joguines: Les joguines de plàstic dur és rentaran al rentaplats de manera diària. Les joguines de roba, es rentaran a la rentador, a més de 60 graus. Les joguines de fusta és desinfectaran amb un drap humitejat amb una solució a base de alcohol propílic al 70ºC.
 • Es donarà joguines d’ús exclusiu a cada infant, no podran compartir-les per evitar el risc de contagi tal com ens diu el Departament d’Educació.

L’equip docent de Ralet-Ralet

28 de maig de 2020, Barberà de la Conca

Please follow and like us:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *