PLA D’OBERTURA I MESURES QUE ES DURANT A TERME A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL RALET-RALET DURANT LA PANDEMIA DEL COVID19

 El Departament d’Educació autoritza a les titularitats de cada llar d’infants la seva obertura, sempre i quan compleixin uns requisits.

Des de l’escola Bressol Ralet-Ralet de Barberà de la Conca, hem creat un pla d’obertura previ a les activitats presencials, per tal de poder obrir les portes durant el pròxim mes de juny. En aquests pla hem seguit les instruccions que ens venen des del Departament D’Educació. Prèviament, el Consell Escolar ha estat informat de les actuacions d’aquest pla d’obertura. El pla d’obertura ha estat aprovat per la direcció del centre amb la data de 28 de maig de 2020.

 • Al llarg d’aquest mes de juny hi haurà una educadora al centre.
 • La previsió de l’alumnat que assistirà presencialment durant aquest període és d’un infant.
 • L’horari de l’escola bressol serà de 9h a 13h.
 • Donada la distribució de la nostra escola i veient que el grup d’alumnes és reduït utilitzarem diverses zones de l’escola, com són l’aula dels grans, l’entrada, el canviador i el jardí.
 • L’aula principal haurà estat modificada deixant les joguines bàsiques per poder fer la neteja i desinfecció requerides. Pel que fa al canviador haurem deixat a  l’abast els elements necessaris que tinguem que utilitzar al dia a dia. El jardí serà l’espai exterior que també utilitzarem, prèviament també haurà estat modificat deixant el material necessari, el qual es pugui netejar.
 • El dia a dia el realitzarem utilitzant els diversos espais esmentats anteriorment, però sobretot estarem a l’aula dels grans i al jardí. Sempre que el temps ho permeti es sortirà l’exterior, evitant les hores de màxima exposició solar.

INSTRUCCIONS QUE ES DURANT A TERME A L’ESCOLA

El Departament d’educació autoritza a les titularitats de cada llar d’infants la
seva reobertura sempre que confirmin el compliment de les mesures de prevenció
sanitàries i d’higiene i la realització de les mesures d’adequació d’espais i de
reorganització de la llar, amb un màxim de 5 infants per espai i en cap cas de 0-1
anys, que és el grup de més vulnerabilitat degut a la immaduresa del seu sistema
immunitari.

Es prioritzaran els infants els progenitors dels quals, per motius laborals i
professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo.

REQUISITS PER L’ASSISTÈNCIA

Per assistir al centre educatiu, infants i personal docent i no docent ha de complir els següents requisits:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia, en cas que hi hagi vacunes al llarg d’aquest període s’haurà d’actualitzar el carnet de vacunacions fent-lo arribar mitjançant el correu electrònic del centre e3010566@xtec.cat.
 • En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la COVID-19:

– Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

– Malalties cardíaques greus.

– Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors).

– Diabetis mal controlada.

– Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

 • Qualsevol petit símptoma que tingui l’infant (febre, tos, mocs, diarrea…) no podrà assistir a la llar d’infants sense haver consultat amb el pediatra.
 • En el cas del personal docent i no docent del centre educatiu no podran assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus. Les condicions de risc són tenir més de 60 anys i/o patir malalties cròniques, com hipertensió arterial, diabetis, problemes cardíacs, pulmonars, hepàtics o renals, les immunodeficiències i les dones embarassades. El treballador, prèviament, haurà de signar una declaració responsable respecte a la seva inclusió o no en aquests grups vulnerables.

EDUCADORES DINS EL CENTRE:

 • Hi haurà una educadora al centre.
 • El rentat de mans es durà a terme: A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i els propis. Abans i després d’acompanyar un infant al WC. Abans i després d’anar al WC. Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús). Com a mínim una vegada cada 2 hores.
 • Mantenir la distància de 1’ 5m a 2m. (L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre.)
 • En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre.
 • Tot el personal farà ús de gel hidroalcohòlic, mascaretes durant tota la jornada i pantalles protectores facials, en cas necessari.
 • Les educadores portaran roba i calçat d’ús exclusiu pel centre (la roba serà rentada a una temperatura mínim de 60ºC, com a mínim dues vegades a la setmana).

ELS INFANTS:

 • Quan entrin al centre es desinfectaran les mans i es canviaran les sabates, a l’entrada de l’escola.
 • No es pot entrar al centre amb sabates utilitzades del carrer.
 • Cada nen/a deixarà unes sabates, d’ús exclusiu pel centre (al moment d’entrar i en sortir s’haurà de realitzar el canvi).
 • Han de portar roba neta cada dia.
 • En infants, es requerirà rentat de mans: A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. Abans i després dels àpats. Abans i després d’anar al WC. Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al jardí).
 • No s’utilitzaran tovalloles per eixugar mans, s’utilitzaran papers d’un sol ús i després s’hauran de llençar a la brossa.
 • S’utilitzaran protectors de canviador d’un sol ús.
 • Pitets: seran d’ús diari i quan es retornin es guardaran en bosses de plàstic individuals i tancades. Aquests s’hauran de rentar a més de 60ºC i portar-los el dilluns.
 • El got es donarà cada dia per rentar i l’endemà s’haurà de retornar a l’escola.
 • Xumets: els xumets s’hauran de guardar dins d’estoigs o bosses de plàstic individuals. En el cas que hagin estat utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció. Es recomana que les famílies els esterilitzin després de cada ús.
 • Cotxets: Cal recordar que les famílies no podran accedir a l’interior del centre.
 • Els infants hauran de portar els seus coberts i carmanyoles dins una bossa de plàstic amb el nom del nen/a per esmorzar. Cada dia se l’emportaran per rentar i desinfectar cap a casa. Al centre no es rentarà cap utensili.
 • Tot el menjar haurà d’estar tallat i en cas de fruita pelada a punt de menjar, per evitar la manipulació dels aliments dins del centre.
 • Es mantindrà el distanciament entre infants.

LES FAMÍLIES:

 • Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn el centre educatiu una declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants amb símptomes a la llar, han d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i o de persones que tinguin un contacte estret.
 • A l’hora de portar o recollir l’infant només vindrà un adult per evitar aglomeracions tal com recomana el Departament d’Educació.
 • Evitaran l’entrada a l’edifici. Les educadores recollirem i entregarem els infants a la porta seguint les distàncies de seguretat que ens marquen des del Departament.
 • Les famílies han de ser les encarregades de fer entrar els infants evitant el contacte amb les educadores.
 • Mitjà de comunicació: No es farà ús de l’agenda, ja que aquesta no es pot desinfectar.
 • La comunicació serà oral, a través del correu electrònic o per telèfon.
 • A partir d’ara evitarem l’ús de material en paper tal com ens recomanen des del Departament d’Educació, així que per qualsevol documentació que haguem que realitzar utilitzarem el correu electrònic.
 • Les famílies han d’evitar que l’infant porti joguines o altres materials de casa.

ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA DE L’ESCOLA BRESSOL

 • La previsió del nombre d’alumnes que assistirà presencialment a la Llar d’infants durant el mes de Juny és d’un alumne.
 • L’horari de la llar d’infants durant el mes de Juny  és de 9h a 13h.

PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS D’ATENCIÓ PERSONALITZADA DE LA LLAR D’INFANTS

 • Es prendrà la temperatura dels infants a l’entrar al centre.
 • Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. És important respectar el torn dels infants, així doncs cal arribar sense presses.
 • Les educadores deixaran accedir al recinte del centre seguint les mesures que ens marquen el Departament, i per evitar aglomeracions de gent entrà un adult a deixar o buscar l’infant. Fins que aquest adult no surti del recinte no es deixarà accedir al pròxim.
 • Abans de l’obertura de la llar d’infants, des de  l’ajuntament s’enviarà el servei de neteja per tal que es realitzi la neteja i desinfecció de tots els espais.
 • Es garantirà l’existència de diversos punts de dispensadors de solució hidroalcohòlica.
 • Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Si pot ser es deixaran les finestres obertes.
 • Es realitzarà la neteja i desinfecció de totes les joguines i material diàriament de manera estricta cada vegada que s’utilitzin.
 • Es durà a terme una neteja diària dels espais utilitzats a la llar i una neteja periòdica (diverses vegades al dia de les superfícies de major contacte: taules, cadires, poms, portes…)
 • Els espais de treball del personal d’administració seran d’utilització individual, en la mesura del possible, i s’evitarà compartir material (bolígrafs, grapadores, etc.).
 • Sempre que el temps ho permeti es sortirà l’exterior mantenint el distanciament recomanat pel departament d’educació.
 • Joguines: Les joguines de plàstic dur és rentaran al rentaplats de manera diària. Les joguines de roba, es rentaran a la rentador, a més de 60 graus. Les joguines de fusta és desinfectaran amb un drap humitejat amb una solució a base de alcohol propílic al 70ºC.
 • Es donarà joguines d’ús exclusiu a cada infant, no podran compartir-les per evitar el risc de contagi tal com ens diu el Departament d’Educació.

L’equip docent de Ralet-Ralet

28 de maig de 2020, Barberà de la Conca

Please follow and like us:

Activitats Sensorials


Tots sabem la importància que té el desenvolupament propi de l’infant per tal de formar-se a poc a poc. És del tot necessari adaptar-se i respectar el ritme que té cadascun dels nostres alumnes.


Una de les maneres que tenim a l’escola bressol és a través d’activitats obertes, on cada alumne pugui descobrir per ell mateix. La figura de l’educadora passa a segon pla, fent de guia i escolta en tot moment.

Experimentem amb xocolata desfeta.

Les educadores intervenen per ajudar o propiciar que els alumnes puguin realitzar més descobriments.


Per aquest motiu, una de les bases de la nostra metodologia és proporcionar activitats d’experimentació, manipulació i observació directa.
Apostem per activitats que fomentin tots els nostres sentits, els proporcionem els materials, l’entorn i l’ambient. Cada alumne aprèn d’una manera diferent tenint present la seva curiositat.

Descobrim i experimentem amb paper higiènic.

Mitjançant les activitats d’experimentació, manipulació i observació podem treballar molts conceptes mentre juguen. Així, amb el joc tots aprenen d’una manera divertida, i sense adonar-se’n.


Amb propostes d’activitats treballem la curiositat, l’esperit crític de cada nen i nena, i sobretot els ajudem a superar nous reptes.

Trepitgem raïm.


Que divertit pot ser aprendre, oi? Però és molt important plantejar-nos tot el que comporta realitzar una activitat perquè puguem aprendre tots.


Per tots aquests motius, des de la nostra escola treballem les activitats sensorials com a mínim una vegada setmanalment.

«Digues i ho oblido, ensenya’m i ho recordo, involucra’m i ho aprenc.» Benjamin Franklin

Please follow and like us:

PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2020-2021

La presentació de sol·licituds és: del 13 al 22 de Maig de 2020

La nostra escola.

Sol·licitud preinscripció en el següent enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/llars/sol-llars.pdf

El codi del nostre centre és el 43010566. Us el demanaran per emplenar la sol·licitud de preinscripció.

Dubtes: per consultar qualsevol dubte podeu contactar a través del correu electrònic e3010566@xtec.cat o a través del telèfon de contacte 977 88 70 10 de 8h a 13h.

Període de matriculació
Dates: del 17 al 23 de juny de 2020

Per més informació sobre la preinscripció i matriculació el departament d’educació ens facilita el següent enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/

Please follow and like us:

La importància d’explicar contes als infants

Els contes han de formar part de la vida d’un infant, des de petit.


Hem de veure els contes com una eina d’aprenentatge molt potent. Una eina per integrar els valors de la societat on vivim i transmetre tot el que creiem que és important.


Mentre expliquem un conte estem transmetent valors socials que han passat de generació en generació. A la vegada fomentem el vincle afectiu entre els adults i els nens. Per aquests motius, tots recordem els contes que ens explicàvem quan érem petits.

Mitjançant l’explicació de contes, una activitat lúdica es transforma en una eina d’aprenentatge. A través d’aquestes narracions, ajudem al desenvolupament de l’infant. Sense voler estem repercutint en la seva intel·ligència i la seva sensibilitat.

És important fomentar l’hàbit de lectura des de ben petits, ja que és una manera d’adquirir i fomentar l’hàbit d’escoltar, tan important sempre.


Podem utilitzar diverses tècniques per explicar contes. Contes il·lustrats, amb titelles, fent representacions teatrals…

Per aquest motiu us animem a tots a explicar contes i crear un ambient màgic!


Albert Einstein va dir:«Si vols un infant intel·ligent,

explica-li contes; si a més el vols savi, explica-li més contes.»

Please follow and like us:

El nostre Jardí

El nostre jardí


Un dels encants de la nostra escola bressol és el jardí, un espai únic, ampli i assolellat a l’aire lliure.

Vista del jardí de l’escola.

El nostre jardí l’entenem com un espai més de l’escola i no només com una zona d’esbarjo. És a dir, el jardí és un dels espais més importants de l’escola. On realitzem diverses activitats, segons els objectius que volem aconseguir. Podem fomentar activitats lliures, jocs simbòlics, activitats dirigides; on la nostra màxima és deixar que l’infant creï, aprengui i experimenti amb tots els elements que té al seu abast.


Definim aquest espai com a JARDÍ i no «pati», ja que és un elements més en el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes.

Diverses zones de joc.

Al nostre jardí hi trobem materials i racons naturals per fomentar la creativitat dels infants i respectar el seu ritme i desenvolupament.
Diversos estudis afirmen que el contacte amb un entorn natural agradable i ben estructurat durant els primers anys de vida té efectes positius en l’àmbit de la salut.

Racó de cotxes i tricicles.
Racó d’elements naturals.
Elements naturals.
Perspectiva de diverses zones.

El jardí és un lloc on es faciliten les relacions i la convivència, i on es fomenta la curiositat i la descoberta. És el lloc on cada alumne pot actuar amb llibertat de jugar, imaginar, crear…

Elements naturals.
Joc simbòlic de la cuineta.

Tenim la sort de poder gaudir d’un espai exterior assolellat, gran i tranquil .

Hort ecològic.
Racó de joc simbòlic.
Please follow and like us:

La màgia de la llum negra


Des de fa més d’una dècada, les educadores de l’escola bressol Ralet-Ralet vam decidir innovar i ens vam endinsar en el món de la llum negra. Actualment, es sent a parlar cada vegada més perquè és una activitat multisensorial que permet treballar i crear molts aprenentatges a través del joc propi de cada infant.

Pintem amb llum negra.


Hem de destacar que la nostra escola té els elements bàsics per crear aquestes sessions màgiques, la qual cosa poca gent ho pot dir. Vam apostar per crear activitats noves, sessions innovadores i trencar l’establert en el primer cicle d’infantil. Vam crear un projecte i des de l’Ajuntament ens van donar suport a i animar perquè ho féssim possible. D’aquí va sorgir una idea nova, creativa i trencadora.

Experimentem i manipulem amb diferents materials.


Actualment, els nostres alumnes realitzen sessions de llum negra una vegada a la setmana. La llum negra és màgica, amb aquesta l’espai i els elements es transformen. Per aquest motiu, la utilitzem en diferents sessions. Podem treballar els nostres sentits i crear ambients segons com la utilitzem. Realitzem activitats plàstiques com són pintar murals amb diferents tècniques. Però també realitzem sessions de contes, o bé activitats sensorials, d’experimentació i de motricitat fina. D’altres vegades, la utilitzem per fer activitats psicomotrius o fins i tot per crear diferents espais, on cada alumne i alumna puguin escollir i realitzar jocs lliures.

Fomentem el joc lliure.
Moment màgic.


Els alumnes agraeixen i gaudeixen molt aquestes sessions. S’inicien a poc a poc, seguint les normes que les educadores els hi donem abans de començar. En tot moment, es nota que els hi agraden, experimenten, manipulen, observen i juguen lliurement ocupant tots els llocs. Creen nous rols i respecten les normes i els companys i companyes. S’endinsen en un món ple de llums i sensacions. Treballen el tema de la por a la foscor sense voler, mitjançant el joc. Dialoguen i comparteixen els elements…

Treballem jocs matemàtics.
Expliquem contes.


Unes activitats màgiques on gaudeixen de valent!

Please follow and like us:

Taula de Llum

D’on vénen les taules de llum?
Els jocs de llum, espais multisensorials estan inspirats en l’enfocament pedagògic Reggio Emilia. Aquesta és una pedagogia innovadora i inspiradora per a l’educació de la primera infància. Aquesta pedagogia ens diu que l’infant té una gran potencial i una curiositat innata que el porta a desenvolupar un interès per descobrir tot el que l’envolta.

La nostra taula de llum.

A l’escola bressol Ralet-Ralet:
Des de fa anys, la nostra escola bressol hem intentat fer una renovació pedagògica i per aquest motiu ens hem basat en diverses metodologies educatives. Un dels models que hem seguit des dels nostres inicis a estat la metodologia de Reggio Emilia i Pickler. Des de sempre, hem intentat innovar i renovar-nos. Fa més d’una dècada que ens vam endinsar en el món de la llum.


Per quin motiu? Pensem que podem aprofitar els espais i ambientar-los segons l’activitat que volem treballar, i mitjançant el propi joc podem fomentar aprenentatges significatius.

Taula de llum amb diferents materials.

Vam demanar l’ajuda a les famílies. Com sempre van donar una resposta més que positiva i ens van ajudar a crear una taula de llum amb materials molt pràctics. Des d’aquí, volem agrair a la família del Jan i l’Andreu per fer-nos una taula de llum tant «xula» i amb tantes possibilitats.

Juguem, explorem i descobrim.


La taula de llum és una eina educativa i lúdica essencial pels nens i nenes més petits i que ens proporciona multitud de possibilitats. És un excel·lent recurs per a la integració sensorial, l’observació i l’aprenentatge de la ciència, el joc lliure, l’exploració i el descobriment. Us assegurem que és una de les eines que pot donar més joc en una escola i així gaudim de moments màgics plens de llum i colors!!

Please follow and like us:

L’Hàbit de Rentar Les Mans

Una de les activitats que treballem amb més èmfasis des de l’escola bressol és el treball d’hàbits i rutines. Aquesta és la base del primer cicle d’educació infantil. Segurament, molts de vosaltres us preguntareu per què insistim tant, doncs a continuació us ho explicarem.

L’hàbit de rentar-se les mans.

Les habilitats de la vida quotidiana són la base del futur aprenentatge de tots els infants, és a dir, aquestes activitats «bàsiques» fomenten l’autonomia, la concentració i faciliten que els nens i nenes coneguin el món que els envolta.


Per aquest motiu les treballem constantment al llarg del dia. A la vegada que respectem el ritme de cada infant, el seu espai…


Una de les activitats que més treballem des del primer dia és el fet de rentar les mans. Un hàbit, que avui dia n’estem sentint a parlar constantment! Un hàbit que molta gent avui dia no li donava la importància que té. Doncs bé, els més petits el treballem constantment.

Comencem a rentar-nos les mans amb aigua i sabó.
L’escuma que tant ens agrada.


Quin bon moment aquest de mullar les mans amb l’aigua, amb el que agrada això! Posar sabó…i finalment fer escuma! Com diem a l’escola «frega les mans fins que brillin!» (els que han passat per l’escola entendran aquesta frase). Quina bona estona, oi? Us hem de dir que els nostres alumnes el gaudeixen de valent i cadascú al seu ritme. Hi ha infants que estarien molta estona i d’altres tenen més pressa. Un bon moment per treballar un hàbit tan essencial per la higiene de tots. Un moment que través del joc es converteix en un bon hàbit, el qual serà dels més importants al llarg de la nostra vida.
Evitem pensar que només rentem les mans… pensem que treballem un hàbit a consciència, a la vegada també treballem l’autonomia i la, seguretat, que en són d’importants! Una activitat quotidiana transformada en joc que s’ha de fer a l’escola i a casa!


Famílies, avui i sempre treballem entre tots aquest bon hàbit!

«Quan estalvies a un infant l’esforç que ell podia fer, li estàs impedint créixer.» Maria Montessori

Please follow and like us:

Festes i Tradicions

Experimentem i xafem raïm.

Totes les nostres activitats s’adapten dintre una programació general, la qual ve marcada segons l’època de l’any i les festes tradicionals. Nosaltres donem molta importància a totes les festes i tradicions, ja que és la primera presa de contacte que els nostres alumnes tenen dintre la societat on convivim. Fomentem les tradicions arrelades a la nostra terra i la nostra cultura.


Per aquest motiu, al llarg de l’any treballem:


La verema:
Ens trobem dintre un municipi envoltat de camps de vinya i per aquest motiu el primer tema a treballar és una de les tradicions d’aquí: la verema. Realitzem la primera excursió de l’any, visitem el Sindicat i observem directament com arriben els tractors plens de raïm. Aprofitem per conèixer de primera mà part del procés. Al cap d’uns dies realitzem la verema com es realitzava antigament, xafem el raïm per fer most. Aprofitem aquesta tradició per fer la primera experimentació de l’any.


La Castanyada:
Al llarg dunes setmanes introduïm la història de la Maria la Castanyera mitjançant cançons, contes i danses. Aprofitem aquests dies per introduir-nos en una de les tradicions més dolces que tenim i realitzem els panellets. Finalment, ens visita la «Maria Castanyera» la qual ens porta castanyes i molta alegria per fer una festa.

Visita de la Maria Castanyera.
Panellets fets pels alumnes.


El Nadal:
Durant vàries setmanes realitzem activitats relacionades amb una de les èpoques més màgiques de l’any. Tot comença amb l’arribada del Tió a l’escola. Els alumnes l’han de cuidar, alimentar i «mimar» durant dies. També aprofitem per treballar la imatge dels Reis d’Orient, els quals cada any passen per l’escola per deixar-nos uns presents durant les vacances de Nadal.
L’últim dia de l’any realitzem el Caga Tió. Aquest és un dels moments més esperats per tots. Després de cuidar tant de temps i amb tanta cura, els més menuts esclafen els bastons, canten la cançó tradicional de la zona i…. sorpresa!!! El Tió ens caga uns presents per tots i també per les famílies. Per nosaltres tots els membres de l’escola són molt importants.

A l’escola celebrem el Caga Tió.


El Carnestoltes
Arriba febrer, el mes més curt de l’any i també el més divertit. Aprofitem per realitzar activitats divertides, disbauxa i molta xerinola. Durant la setmana dels disbarats i seguint les ordres del rei Carnestoltes tot està permès… Venir amb pijama, amb disfresses, pintats…. Tot comença amb l’arribada d’un personatge estrafolari i molt simpàtic…. a partir d’aquest dia i fins al dia de la festa de Carnestoltes tot és diversió. Els alumnes realitzen una disfressa la qual lluiran el dia de la festa.

Ens disfressem.
Experimentem amb confeti.

La Mona
Amb l’arribada de la primavera arriba la festivitat de la Pasqua. Des de l’escola treballem aquesta festa i quina és la millor manera que realitzar unes petites mones que cada «pastisser» portarà a casa. També aprofitem per realitzar una mona conjunta guarnida de xocolata, la qual esmorzarem el dia abans de vacances mentre realitzem una sortida per visitar el voltant del nostre municipi i així tenir un dia diferent.

Les mones fetes pels alumnes.

St. Jordi:
Arriba abril…. i amb aquest mes una de les èpoques que més agraden als menuts! Expliquem la llegenda de St. Jordi on apareix la princesa, el cavaller St. Jordi i el drac ferotge (un dels personatges que més els hi agraden). Al llarg d’unes setmanes realitzem manualitats com fer una rosa, un punt de llibre i un titella. Quina manera pot ser més divertida que explicar la llegenda amb el nostre propi titella? I arribar a casa amb un punt de llibre i una rosa per regalar al pare i a la mare?Festa final de curs:
S’acaba el curs escolar, uns mesos plens d’anècdotes, experiències i moltes vivències conjuntes. Famílies, alumnes i educadores ho celebrem amb una festa per donar per acabat un any i en alguns casos una etapa educativa. Una tarda diferent, on els sentiments estan a flor de pell. Una bona excusa per ajuntar tots els que formem aquesta «petita família»: alumnes, pares, mares, germans, avis i àvies i les educadores. Ens ajuntem i compartim uns instants tots plegats, ja que des de l’escola sempre donem les gràcies per la confiança una vegada més, ja que sense les famílies tot això no seria possible! Per nosaltres la festa de final de curs ja és una tradició més i com a tal també la celebrem.

Tot preparat al nostre jardí per la
festa de final de curs.Aprofitem des d’aquest espai per donar les gràcies a totes les famílies les que hi sou i les que ja heu passat per l’escola. Perquè les festes i tradicions les treballem gràcies a la vostra col·laboració. Aquesta és la part bona de ser una «escola petita»… el tracte directe i diari!!


Continuem celebrant!!!

Please follow and like us:

Fi de Curs


Ja estem a juny i això vol dir que ens acomiadem d’un altre curs…
Un curs on hem viscut moltes experiències, molts moments entre tots i totes. Per aquest motiu, aprofitem per ajuntar a tots els que formem aquesta gran família de Ralet-Ralet.


Una de les nostres idees més importants és que tots som imprescindibles. Els alumnes, principalment, ja que són el nostre motor i segons el grup-classe hem d’adaptar i organitzar unes activitats o unes altres. Però i que seríem sense les famílies? Al cap i a la fi són uns dels eixos més importants de les escoles. Les famílies són els primers a confiar en nosaltres i deixar-nos els seus «tresors més apreciats» en les nostres mans. Aquesta és una decisió que molts de vosaltres heu hagut de prendre, ja que per primera vegada heu deixat els infants en mans d’unes «desconegudes» i fora el vincle familiar.

Tots els alumnes tenen ganes de saltar al «boti-boti» .


Aquesta tarda celebrarem la festa de final de curs. Aprofitarem per fer una mica de «xerinola» amb els alumnes d’enguany, posar els «birrets» de final de cicle i celebrar el final d’un curs. Però sobretot aprofitarem per ajuntar totes les famílies que han format part d’aquest any. Qualsevol excusa és bona per celebrar…i que millor que celebrar el final d’un curs ple de moments, d’intercanvis d’experiències i moments màgics que una festa. Avui celebrem el final d’un curs i el final d’una etapa (pels menuts que es fan grans i comencen el segon cicle d’educació infantil en uns mesos).

El nostre jardí està a punt per celebrar la festa de final de curs.


Des de l’escola bressol, l’Eva i la Diana us volem agrair la vostra confiança!!!

GRÀCIES FAMÍLIES!!! SENSE VOSALTRES AQUEST PROJECTE NO SERIA POSSIBLE.

Please follow and like us: