L’horari de l’escola és de 8:30h a 16:45h. Les portes s’obren a les 8:30h i fins les 9h es poden portar als infants, donant mitja hora de flexiblitat. Els infants que NO es queden a dinar es poden recollir a les 12h fins les 13h, i els que es queden a dinar i a fer la migdiada se’ls pot venir a buscar a partir de les 16h fins les 16:45h.

Sempre que s’arribi tard s’ha d’avisar amb antelació (el dia abans o per telèfon), igual que si l’infant no ha d’acudir a la llar, s’ha d’avisar o bé per telèfon o a la directora a través de l’agenda virtual.

Preguem màxima puntualitat a les entrades i sortides. Demanem també mantenir l’ordre, especialment en les entrades, i fer-les de manera esglaonada per tal d’evitar acumular-nos tots a la porta, ja que l’espai és reduït i hem de mantenir en tot moment la distància establerta.

Per seguretat, cal que deixeu sempre tancades totes les portes de l’escola.

Si ha de recollir l’infant algú que no és el pare/mare/tutor cal avisar amb antelació a les educadores o bé tenir les pertinents autoritzacions signades.