JORNADA DE PORTES OBERTES:

L’objectiu d’aquestes jornades és informar les famílies perquè puguin escollir el centre que considerin més adequat per als seus fills i filles. Aquestes jornades també són l’inici de la relació entre la família i el centre i són un el punt de partida de la integració i la participació activa en la comunitat educativa dels centres. Teniu tota la informació sobre la jornada de portes obertes per al curs 2022-2023 clicant en aquest enllaç.

PREINSCRIPCIÓ:

COM REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ?

La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes a les llars d’infants. Aquest procés d’admissió comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació:

  • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana ser admès en els centres educatius.
  • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d’admesos.
  • Un cop admès s’ha de procedir a formalitzar la matrícula al centre corresponent.

De cara al curs 2022-2023, totes aquelles famílies que vulguin preeinscriure al seu fill o filla en el primer cicle d’Educació Infantil (és a dir, P0, P1 i P2) han de presentar una única sol·licitud especificant, per ordre de preferència, les llars d’infants que vulguin.

QUI L’HA DE FER?

Poden presentar sol·licitud de preinscripció a les llars d’infants públiques del municipi les famílies amb infants d’entre 4 mesos i 3 anys (nascuts els anys 2020, 2021 o 2022).

QUAN S’HA DE FER?

El període de preinscripcions per al curs 2022-2023 comença el 9 de maig i finalitza el 20 de maig de 2021.

ON ES POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD?

La sol·licitud i la documentació que l’acompanya s’han de presentar a la llar d’infants demanada en primer lloc. Aquest any, la presentació serà prioritàriament telemàtica, i caldrà enviar un correu electrònic a la llar que s’hagi escollit en primera posició adjuntant la sol·licitud de preinscripció juntament amb la documentació acreditativa que s’espefica en el següent punt.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD?

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment. Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades.

MATRÍCULA:

COM REALITZAR LA MATRÍCULA?

Una vegada feta la preinscripció, i havent realitzat tots els passos necessaris, caldrà realitzar la matrícula per comptar amb la plaça, aproximadament les últimes setmanes de juny.

ON ES POT REALITZAR LA MATRÍCULA?

La matrícula s’ha de formalitzar a l’escola bressol on s’ha fet la preinscripció. La documentació que cal presentar per formalitzar la matrícula és:

  • Full de matrícula (es facilita a la mateixa llar o bé el podeu demanar al correu e3010566@xtec.cat).
  • Fotocòpia del carnet de vacunacions de l’infant.
  • Fotocòpìa de la targeta sanitària CatSalut de l’infant.
  • Fotocòpia del DNI dels pares, mares o tutors legals.

Tota aquesta documentació és obligatòria, en cas que falti algun document no es podrà donar per vàlida la matrícula.