Matrícula

COM REALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ?

S’ha de presentar una única sol·licitud especificant per ordre de preferència, la/les Llar/s d’infants on es vol preinscriure. (normalment el període de preinscripció es realitza durant les primeres setmanes del mes de maig)

ON ES POT PRESENTAR LA SOL·LICITUD?

La sol·licitud i la documentació que l’acompanya s’han de presentar preferentment a l’escola bressol demanada en primer lloc.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD?

 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 Altres documents que acreditin els aspectes indicats per la persona sol·licitant a efectes d’aplicació del barem.

Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment. Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades.

Cada curs poden canviar les dades que demanen a efectes del barem.

MATRÍCULA

COM REALITZAR LA MATRÍCULA?

Una vegada feta la preinscripció, i havent realitzat totes les passes necessàries, caldrà realitzar la matrícula per comptar amb la plaça, aproximadament les últimes setmanes de juny.

ON ES POT REALITZAR LA MATRÍCULA?

La matrícula s’ha de formalitzar a l’escola bressol on s’ha fet la preinscripció.
La documentació que cal presentar per formalitzar la matrícula és:
 Impresos de matrícula (es facilitaran a la mateixa llar)
 Original i fotocòpia de la targeta sanitària.

*Tota aquesta documentació és obligatòria, en cas que falti algun document no es podrà donar per vàlida la matrícula.