ARTICLE 1. GENERALITATS

 1. El present document de normes d’organització i funcionament de centre ha estat elaborat per l’equip directiu del centre i aprovat pel Consell Escolar de la llar d’infants, d’acord amb la normativa vigent.
  1. Correspon al director/a del centre vetllar pel compliment d’aquest reglament, essent obligació de tots els membres d’aqueta comunitat educativa conèixer-lo i complir-lo.
  1. El reglament és d’aplicació a totes les persones relacionades amb el centre que són:
 2. Alumnes
 3. Educadors/es
 4. Pares i mares d’alumnes
 5. Altre personal relacionat amb el centre
  1. Entenem el NOFC com el instrument regulador de la vida interna del centre, que concreta les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa, que plasma normes i/o pautes i garanteix, al mateix temps, els drets que la legislació preveu.
  1. L’àmbit físic d’aplicació serà l’edifici del propi centre (Carrer Antoni Vidri, nº1) sense perjudici que per necessitats o interessos de l’Ajuntament obliguin a una altra ubicació temporal del centre, i a tots els altres llocs o edificis que s’utilitzin per a la pròpia activitat del centre.

ARTICLE 2. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL

 • La llar depèn orgànicament de l’Ajuntament de Barberà de la Conca, concretant-se la seva direcció en l’alcalde o regidor en que delegui els assumptes relatius en l’ensenyament.
 • Són funcions de l’Ajuntament:
 • Posar a disposició de la llar la finca urbana on està instal·lat el centre.
 • Vetllar pel manteniment dels béns mobles i immobles i demés elements útils destinats a la llar.
 • Aportar anualment la prestació econòmica necessària per al sosteniment de la llar amb càrrec al pressupost municipal.
 • Administrar la llar realitzant els pagaments i cobraments corresponents.
 • Fixar els preus públics, taxes, o qualsevol altre dret que s’hagi de pagar per la recepció del servei de la llar.
 • Contractar al personal docent i no docent necessari per a la prestació del servei.
 • Són funcions de l’alcalde o regidor:
 • Vetllar pel compliment dels fins educatius de la llar.
 • Informar als òrgans de govern de l’Ajuntament de qualsevol assumpte derivat del servei.
 • Prestar atenció als problemes i/o necessitats que requereixi el personal docent.

Pel que fa a la gestió interna, l’escola disposa d’un òrgan directiu integrat per l’equip directiu.

ARTICLE 3. ESTRUCTURA ORGÀNICA

3.1 D’acord amb la normativa vigent, correspon al director/a de la llar d’infants les funcions següents:

 • La gestió, organització i planificació de la llar, que té com a finalitat bàsica afavorir el desenvolupament integral dels infants.
 • La direcció, la coordinació i el control del personal que tingui assignat la llar, i la distribució de les tasques, a fi de garantir el bon funcionament de la llar d’infants. A més, actuarà com a dinamitzador/a i animador/a de l’equip directiu, d’acord amb els programes formatius que s’estableixin.
 • El manteniment de la relacions necessàries amb els familiars dels infants atesos, i amb altres professionals i serveis en relació amb l’educació i el desenvolupament dels infants.
 • L’atenció directa als infants.
 • Garantir la bona marxa del centre, conjuntament amb l’Ajuntament i l’alcalde o regidor corresponent.
 • Complir i fer complir lleis i normes vigents i vetllar per la seva correcta aplicació al centre.
 • Vetllar per un bon clima de treball entre el l’equip educatiu.
 • Elaborar el PEC, el PCC, la programació, el NOFC, el PAC i la memòria anual d’activitats amb la participació conjunta de les educadores.
 • Vetllar pel compliment del NOFC (Normes d’organització de funcionament de centre) i el RRI (Reglament de Règim Intern).
 • Mantenir el secret professional en relació a la informació i documentació confidencial de les famílies i personal del centre.
 • Supervisar el funcionament del menjador en relació a l’organització, dietes o menús.
 • Vetllar perquè les informacions del centre arribin als pare i les mares, així com, fomentar la seva participació.
 • Supervisar i avaluar el personal en pràctiques adscrit a l’aula.

3.2 Correspon als educadors/es de la llar d’infants les funcions següents:

 • Atendre directament els infants, sent el o la responsable del grup assignat, en el seu desenvolupament de la personalitat individual i social, tant en el camp físic com psíquic i social i de la seva higiene personal, vestit i alimentació. Atendre, així mateix, la vigilància i custòdia dels infants en el cas de sortides programades pel centre.
 • Formar part de l’equip educatiu participant en l’elaboració, l’execució i l’avaluació dels projectes que s’estableixin en el pla general de funcionament del centre.
 • Programar, desenvolupar i avaluar els processos educatius i d’atenció als infants.
 • Mantenir una relació periòdica amb els familiars dels infants, proporcionant-los orientació i suport, així com amb altres professionals i serveis educatius relacionats amb l’educació i el desenvolupament dels infants.

El personal educador està obligat a assistir a les reunions de l’equip educatiu i a totes les reunions convocades per la direcció, així com a les formacions que la direcció consideri necessàries.

ARTICLE 4 . DRETS I DEURES DEL PERSONAL DOCENT

4.1 Drets

– Dret a participar en l’elaboració i revisió del Projecte Educatiu de Centre, el Projecte Curricular de Centre i les Normes d’organització i funcionament de centre.

– Dret a poder participar en cursos de formació permanent.

– Dret a manifestar l’opinió com a professional en les reunions de l’equip docent.

– Dret a decidir quines intervencions i activitats fer dins el seu grup sempre que es segueixi la línia pedagògica que s’ha marcat com escola.

– Dret a poder demanar a la família la seva col·laboració en la funció educativa i que compleixin els seus deures com a pares i mares.

– Dret a exigir que els infants arribin nets a l’escola.

– Dret a disposar dels mitjans necessaris per complir la seva tasca assignada.

– Dret a hores no lectives a fi i efecte de poder preparar activitats, programacions, reunions, entrevistes, etc.

– Dret a ésser respectat per tota la comunitat educativa.

– Dret a convocar els pares o tutors individualment o col·lectivament per tractar assumptes referents a l’educació dels seus fills i filles.

– Dret a formar part en veu i vot en el Consell Escolar.

– Drets laborals, com a mínim els que figurin en l’estatut dels treballadors, sempre i quan no hi hagi un conveni propi.

4.2 Deures

– Deure de vetllar pel desenvolupament maduratiu de cada infant i per la seva seguretat física.

– Deure a respectar les opinions dels altres i mantenir un tracte correcte amb tots els membres de la comunitat educativa sigui quin sigui el seu pensament, la seva consciència o religió.

– Deure a atendre els infants en les millors condicions higiènic-sanitàries

– Deure a fer que els pares i mares compleixin la normativa de la Llar d’Infants.

– Deure a exercir la nostra tasca com educadores.

– Deure a assistir a la Llar amb puntualitat i advertir amb temps les possibles absències.

– Vetllar perquè els nens i nenes surtin mínimament nets de la llar: bolquers, cara, mans i roba si és necessari.

– Les educadores que hagin sortit elegides representants en el Consell Escolar han d’assistir a les reunions que es convoquin.

– Col·laborar en l’organització i en la realització de les activitats programades en la Programació General del Centre.

– Col·laborar en l’acompliment de les decisions aprovades per l’equip docent.

– Mantenir amb els pares i mares un clima de col·laboració portant a terme les reunions de grup i les entrevistes individuals establertes.

– Fer una avaluació continua dels infants, informant als pares i mares amb la periodicitat que es marca en la normativa vigent.

– Conèixer la realitat social i l’entorn que envolta els infants.

– Deure de sortir amb els infants al pati.

– Deure a acceptar els objectius i principis exposats en el PEC així com la normativa recollida en la normativa d’organització i funcionament de centre.

ARTICLE 5 . FORMACIÓ DEL PERSONAL

5.1 La formació que el personal requereix per al correcte desenvolupament de les funcions i tasques assignades és un dret i un deure. En aquest sentit, el personal ha d’assistir als cursos de formació que el Departament programi.

5.2 La direcció de la llar es responsabilitzarà de rebre i canalitzar la informació sobre les activitats de formació que puguin interessar o afectar al personal assignat.

ARTICLE  6. EL CONSELL ESCOLAR

6.1 El Consell Escolar (òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres públics d’educació infantil de primer cicle) té la següent composició:

 • El director o directora de la llar d’infants, que el presideix.
 • Un representant de l’Ajuntament del municipi on és la llar d’infants.
 • Un representant del personal educador escollit entre ells pel mateix personal educador.
 • Un representant dels pares i mares dels infants escollits entre els pares i mares per ells mateixos.
 • Un representant del personal d’administració i serveis.

6.2 Actuarà de secretari/a del Consell Escolar de la llar d’infants el o la representant del personal educador.

6.3 El Consell Escolar es reunirà com a mínim una vegada per trimestre i les vegades que siguin necessàries per raons d’urgència, i a més, preceptivament, es farà una reunió a l’inici i al final del curs.

6.4 El nomenament del representant del sector de pares i mares, el representant del personal educador i el representant i el representant del personal d’administració i serveis és per dos anys.

6.5 En el cas de produir-se alguna baixa serà ocupada la plaça pel següent candidat més votat en les darreres eleccions.

6.6 En el cas que no n’hi hagués cap, el director/a de la llar convocarà noves eleccions per proveir les vacants que s’hagin produït

6.7 El nou membre escollit serà nomenat per al temps que li restava del mandat de qui ha causat la baixa.

6.8 El representant dels pares haurà de ser informat dels aspectes generals dels processos d’ensenyament – aprenentatge dels infants, així com, haurà d’establir-s’hi una col·laboració i coordinació amb l’equip de professionals per tal de garantir el bon funcionament del centre.

6.9 Són funcions del consell escolar:

 • Establir les directrius per l’elaboració del Projecte Educatiu de Centre, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment.
 • Aprovar i avaluar el Pla Anual de Centre que cada curs escolar elabora l’equip directiu.
 • Aprovar la normativa d’organització i funcionament de centre.
 • Aprovar i avaluar la Memòria Anual d’activitats del centre.
 • Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per disposició del Departament d’Ensenyament.

ARTICLE 7.  LES FAMÍLIES

7.1 Són obligacions de les famílies (mares, pares o tutors legals) dels infants matriculats al centre:

 • Respectar i acomplir la normativa interna de la llar d’infants.
 • Respectar les indicacions rebudes del personal del centre, especialment, en relació al seu funcionament.
 • Complir les obligacions establertes en la seva condició d’usuaris.
 • Abonar puntualment les tarifes establertes per a cadascun dels serveis.
 • Mantenir, en tot moment, la higiene adequada i necessària de llurs fills/filles.
 • No portar al infant a l’escola en el cas que pateixi alguna malaltia ni malaltia contagiosa. En aquest cas, la família haurà de comunicar aquest fet a la direcció del centre.
 • Recollir el més aviat possible el infant, en cas que les educadores els hi comuniquin que s’ha posat malalt a l’escola o presenta algun símptoma de malaltia contagiosa.

7.2 Drets

– Ésser atesos per les educadores el dia i hora que s’hagi acordat.

– Assistir a les reunions convocades per la Llar pel que fa a la seva condició de pare o mare o tutor.

– Rebre informació sobre tot el que afecta als seus fills o filles.

– Defensar els drets que la legislació vigent li concedeix per la seva condició de mare/pare/tutor.

– Elegir i ésser elegit membre del Consell Escolar.

– Ésser tractat amb respecte per part de la resta de la comunitat educativa.

– Participar en les sortides i activitats que la Llar demani col·laboració.

– Saber i ésser avisats quan el seu fill o filla es posi malalt dins l’horari escolar.

7.3 Deures

– Col·laborar amb l’equip d’educadores i altres organismes educatius per millorar el normal desenvolupament del centre.

– Assistir a les convocatòries individuals i/o col·lectives relacionades amb el centre, amb els seus fills o filles i les que afectin a la comunitat escolar.

– Vigilar el vestuari, neteja i higiene dels seus fills o filles.

– Assumir els acords presos per l’equip d’educadores i/o el Consell de escolar.

– Mantenir una bona relació amb tots els membres de la comunitat educativa per potenciar el desenvolupament del centre i dels seus usuaris.

– Ésser conscient que els nens i nenes no poden estar a la Llar quan es posa malalt, respectant la normativa del centre marcada per el Departament de Sanitat.

7.4 En cas d’incompliment reiterat d’aquestes obligacions, la llar d’infants requerirà, per escrit, l’adequat compliment dels compromisos i, en cas de reincidència es donarà de baixa el infant.

ARTICLE 8. PERSONAL NO DOCENT

8.1 És tasca del personal de menjador en cas que n’hi hagi algun curs, és encarregar-se de tots els aspectes referents a la cuina, així com les tasques de preparació de plats, neteja dels elements utilitzats com del menjador. A més, el personal de menjador haurà d’ajudar a les educadores (fent de suport) en qualsevol aspecte que aquestes ho demanin.

8.2 És tasca del personal encarregada de la neteja de la Llar totes les relacionades amb aquest aspectes: neteja de l’interior i exterior (pati, entrada, terra, parets, vidres, mobiliari…) en general de tots els estris que pertanyen al centre. La neteja es realitzarà durant una hora i mitja diàriament fora de l’horari escolar.

ARTICLE 9. CALENDARI I HORARI DEL CENTRE

9.1 El calendari escolar serà l’aprovat pel Consell de Escolar del centre.

9.2 Tot el personal del centre iniciarà la seva tasca laboral el dia 1 de setembre i finalitzarà el 31 de juliol.

9.3 El mes de juliol no entra dins el calendari escolar (setembre – juny). La llar d’infants oferirà als pares el servei d’esplai – casal sent l’horari de 8:30 a 15h.

9.4  L’horari d’atenció als infants serà de 8:30 del matí a 17 de la tarda, de dilluns a divendres.

9.5  L’horari d’entrada serà de 8:30h a 9’30h del matí i a les 15h del migdia, i el de sortida de 12h a 13h i de 16’30h a 17h.

9.6 Sens perjudici de l’horari establert d’entrada i sortida de la llar d’infants, es considerarà la possibilitat de flexionar l’horari, d’acord amb les necessitats dels infants i de les famílies.

9.7  Per als infant que no dinin a la llar d’infants s’establirà un marge horari no superior a tres hores entre les sessions de matí i les de tarda.

9.8 Es considerarà també la modificació de l’horari al inici de curs per poder dur a terme el procés d’adaptació dels infants en la dinàmica d’interacció que es genera entre les famílies, les educadores i els infants, quan aquests comencen a assistir a la llar d’infants.

9.9 El procés d’adaptació tindrà una durada màxima d’un mes i es flexibilitzarà segons el nivell d’adaptació del nen/a .

9.10 L’horari de direcció i d’atenció a les famílies és dijous de 15h a 16h.

9.11 La llar d’infants romandrà tancada les festes de Nadal, Setmana Santa i el mes d’agost, a part dels dies de lliure elecció que marca la normativa vigent i els dies festius que marca el calendari.

9.12 Qualsevol variació del calendari o de l’horari haurà de ser comunicat per la direcció del centre a l’Ajuntament per escrit amb la deguda justificació.

ARTICLE 10. LÍNIA PEDAGÒGICA

10.1 Els principis pedagògics s’han d’entendre com la inclusió completa i concreta de les finalitats establertes per l’ensenyament d’educació infantil (primer cicle), desenvolupant i prioritzant les més significatives segons les característiques del centre i especialment dels infants, adequant-les a la pròpia realitat i l’entorn social del infant definits en el Projecte Educatiu del Centre (PEC).

10.2 El PEC (Projecte Educatiu de Centre) elaborat per l’equip directiu docent, recolzat pel pare o mare a través del seu òrgan de participació, contempla la base de tota activitat educativa desenvolupada en el centre d’acord amb d’anàlisis del context, la definició dels trets d’identitat del centre i la formulació dels objectius, des del tractament de la diversitat fins la inclusió del Projecte Lingüístic del Centre.

10.3 El PEC es fonamenta en una visió global, pluralista i integradora partint de l’entorn social i cultural en el qual s‘ubica la llar d’infants.

10.4 Per l’elaboració del Projecte Curricular del Centre (PCC) és essencial que prèviament s’hagi elaborat el Projecte Educatiu del Centre, que esdevindrà la base del PCC.

10.5 El Projecte Curricular de Centre (PCC) s’ha d’adequar al Decret 94/1992, de 28 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació curricular de l’educació infantil.

10.6 El Projecte Curricular garanteix la coherència i la continuïtat de l’acció pedagògica entre els grups del mateix primer cicle d’educació infantil i, després, entre els cicle de l’educació infantil i primària, atenent les orientacions del currículum. S’entén per currículum el conjunt d’objectius, continguts, mètode pedagògics i criteris d’avaluació que regulen la pràctica docent.

10.7  El Projecte Curricular ha de recollir de manera efectiva la visió, concreció i realització professional de la tasca educativa de cada centre. Dins de l’equip docent s’ha de posar en comú criteris pedagògics, metodològics, actitudinal, de valor… El projecte curricular ha de ser un document fruit de l’anàlisi, reflexió, discussió i consens entre tots i cadascun dels membres de l’equip de la llar d’infants.

10.8 La programació d’activitats educatives ha de promoure la igualtat d’oportunitats per als nens i les nenes i l’especial atenció per evitar els comportaments i les actituds discriminatòries.

10.9 El català s’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge  a la llar

d’infants. S’ha de vetllar perquè en la incorporació al centre d’algun infants amb llengua familiar diferent de la catalana, aquest s’hi senti acollit. En aquest sentit, s’establiran estratègies que li facilitin la comunicació.

ARTICLE 11 . AVALUACIÓ

11.1 L’observació- avaluació és l’activitat educativa sistemàtica de seguiment dels infants que duu a terme l’educadora. La finalitat de l’observació – avaluació no és pronunciar-se sobre el grau d’èxit o fracàs dels infants en l’adquisició dels aprenentatges, sinó pronunciar-se sobre l’evolució del procés educatiu de les intencions que són al seu origen.

11.2 Les tutores de cada grup faran un informe per escrit, com a mínim, dues vegades a l’any (primer trimestre i final de curs), valorant el procés evolutiu de cada nen/a. D’aquest informes en romandrà una còpia a l’escola juntament amb l’expedient del nen/a.

ARTICLE 12. INSCRIPCIÓ. MATRÍCULA I QUOTES

12.1 El procés de matriculació es regirà per la normativa que cada any estableix el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

12.2 La puntuació per ordenar l’admissió d’infants es farà sobre la base de criteri de barems que aprova cada any el Departament d’Educació en el marc de la normativa vigent.

12.3 Caldrà acreditar documentalment qualsevol situació que doni dret a puntuació.

12.4 Un cop matriculats els infants, no caldrà fer cap renovació de plaça per a continuar al centre el curs següent. Només caldrà confirmar la plaça al centre.

12.5 Les quotes de prestació del servei seran les que l’Ajuntament aprovin.

12.6 El pagament de la quota mensual es realitzarà per domiciliació bancària.

12.7 El  impagament d’una mensualitat donarà lloc a un avís als pares. La persistència en el impagament durant un mes més suposarà la baixa.

12.8 Els pares hauran d’advertir la no assistència a la llar d’infants del seu fill. La falta d’assistència no justificada durant 60 dies seguits suposarà la baixa del nen/a i la immediata cobertura de la plaça.

12.9 La quota del mes de juliol serà la que s’aprovi des de l’Ajuntament.

12.10 La baixa d’un alumne s’haurà de comunicar a la direcció del centre amb 15 dies com a mínim d’antelació i abans de finalitzar el mes. Si el infant assisteix a la Llar únicament el primer dia o dies del mes haurà d’abonar la total mensualitat tot i no assistir-hi per complet.

ARTICLE 13 . SORTIDES

13.1 Quan es facin sortides del centre amb infants es garantirà sempre un mínim de dos acompanyants per una ràtio de 15 alumnes, sempre en funció del tipus d’activitat de la sortida.

13.2 Les sortides o excursions entren dins la programació pedagògica i, per tant, és convenient que tots els infants hi participin.

13.3 Els pares hauran de signar la seva conformitat l’autorització per a realitzar sortides. Si el nen/a no compleix aquestes condicions o per alguna raó no pot assistir-hi, haurà de ser atès pels pares, ja que les educadores i personal del centre hauran d’acompanyar els infants a la sortida.

13.4 Les activitats programades tindran per els educadors i les educadores la mateixa obligatorietat que l’horari habitual de feina.

13.5 L’objectiu fonamental de les sortides és observar de forma directa tot allò que anteriorment s’ha treballat a l’aula.

ARTICLE 14. ACCIDENTS

14.1 Si un infant pateix un accident lleu en el qual no es considera necessària l’ajuda d’un facultatiu, se li realitzaran les cures necessàries en el centre, i s’informarà els pares quan vinguin  a recollir-lo.

14.2 Si l’accident és més important, s’avisarà la família i s’actuarà de mutu acord. En el cas de no està localitzable la família, s’acompanyarà el infant al dispensari o al lloc més oportú i es procurarà posar-se en contacte amb els pares el més aviat possible.

14.3 En cap cas el infant serà traslladat en un vehicle particular. Sempre haurà de ser en un vehicle sanitari autoritzat. Durant el trajecte el infant anirà acompanyat d’una educadora fins que arribi la família.

14.4 En cas que l’accident sigui greu i les educadores ho considerin urgent, sempre tenint en compte els serveis que disposa en aquell moment el municipi, actuaran com si es tractes d’un familiar proper, prenent les decisions necessàries.

ARTICLE 15.  FARMACIOLA

15.1 La farmaciola ha d’estar en un lloc visible, preferiblement fresc i sec, a l’abast conegut per personal, tancada però no amb clau, no accessible als alumne, pròxima a un punt d’aigua.

15.2 A prop de la farmaciola i en un lloc visible, hi ha d’haver les instruccions bàsiques de primers auxilis i de contingut de la farmaciola.

15.3. El contingut de la farmaciola s’ha de revisar periòdicament per tal de reposar el material i controlar-ne les dates de caducitat.

ARTICLE 16.  MESURES HIGIENICO-SANITÀRIES

16.1 Totes les persones relacionades amb el centre hauran de respectar les mesures higièniques necessàries per tal de contribuir-ne al funcionament adequat.

16.2 L’escola a més d’un centre educatiu és un centre saludable, per tant no s’acceptarà l’assistència a la llar de cap infant que presenti:

 1. Febre superior a 37,5º ( o que n’hagi tingut a la nit). Si en tenia fins que li ha donat un antitèrmic. La febre és símptoma d’una infecció i les infeccions són contagioses.
 2. Diarrees recurrents, líquides o amb sang.
 3. Estomatitis (llagues a la boca), panses (herpes).
 4. Erupcions i alteracions de la pell (excepte si porten un informe del pediatre amb el diagnòstic i indicant que no és contagiós).
 5. Conjuntivitis (lleganyes amb pus groc).
 6. Paràsits intestinals (cucs).
 7. Pediculosi (polls i llémenes).
 8. Mal blanc (muguet)
 9. I en general qualsevol malaltia contagiosa.

16.3 El infant que tingui febre, diarrea o alguna malaltia  diagnosticada com a contagiosa ha d’esta 24h a casa sense els símptomes abans de tornar a la Llar d’infants.

16.4 En el cas que el infant es posi malat, o es detecti algun símptoma esmentat abans, mentre és al centre, les educadores avisaran immediatament a la família per tal que el infant no hagi de quedar-se al centre més temps que el necessari fins que la família el reculli.

16.5 En el cas de no estar localitzable la família i la urgència ho requereixi, s’acompanyarà al infant al dispensari o al lloc més oportú i es procurarà posar-se en contacte amb els pares els més aviat possible.

16.6 El centre tindrà dret, a l’hora de la reincorporació d’un nen/a que hagi patit una malaltia, a demanar un informa mèdic que n’acrediti la total recuperació.

16.7 Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal porti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi al personal del centre educatiu que administri al fill/a la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en l’horari lectiu.

16.8 Al matricular-se, s’haurà d’aportar fotocòpia de la cartilla sanitària i la fitxa de vacunes. A questa s’haurà d’anar renovant cada vegada que al infant s’administri una nova vacuna.

16.9 En el cas que l’alumne estigui malalt o no pugui assistir a la llar d’infants per a qualsevol motiu és necessari trucar a primera hora per notificar-ho, més especialment aquells infants que fan ús del servei de menjador.

ARTICLE 17 . MATERIAL I ROBA

17.1 Tota la roba i material de l’alumne ha d’anar marcat amb el nom i cognom. Els  materials que s’han de penjar com: jerseis, jaquetes, anoracs i tovalloles han de portar una beta per penjar.

17.2 Les famílies hauran de facilitar l’equip de roba, bossa de recanvi i estris de neteja individuals que el centre consideri necessaris.

17.3  Els infants han de venir a la llar amb roba còmode que els hi permeti tot tipus de moviment i també el canvi de bolquers a més de la seva autonomia. Evitar peto, elàstics, cinturons, botons, etc.

ARTICLE 18 . NORMES DE FUNCIONAMENT

18.1 Tots els materials emprats per l’escola ressol hauran de complir allò que estableixi la normativa vigent.

18.2 Tot el personal de la llar haurà de vetllar per la protecció de dades, seguint la llei en vigor i protegint totes aquelles “dades calentes” com poden ser, malalties, números de compte bancaris, telèfons, etc.

18.3 Al llarg de tot l’horari escolar tant l’educadora com la directora del centre romandran a la llar, seguint l’horari marcat pel seu contracte de treball. En cas que alguna d’elles no hi pogués assistir sempre hi haurà una substituta.

18.4 És necessari ser puntuals per tal de seguir l’horari establert. L’horari d’entrada al centre és de 8:30h a 9’30 h del matí i a les 15 h del migdia.

18.5 És imprescindible que les famílies facilitin tots els telèfons de contacte possibles i que comuniquin qualsevol canvi de número telefònic o de domicili a l’escola.

18.6 La Llar d’infants podrà acollir personal en pràctiques vinculats en el món de l’educació. Les condicions serà el compromís a acomplir la jornada de l’horari escolar fixat per la direcció del centre i el personal en pràctiques des del començament, així com que es comprometi a atenir-se a les directrius i règim intern de la Llar.

18.7 El personal en pràctiques actuarà de forma subordinada a l’educadora que té cura de l’aula i que n’és el màxim responsable.

18.8 Si per a qualsevol motiu la persona que habitualment ve a buscar al infant no pot fer-ho, s’haurà d’avisar amb antelació qui el passarà a buscar i signar la pertinent autorització facilitant una fotocòpia del DNI de la persona autoritzada per recollir el infant. En cas contrari no es deixarà marxar cap nen/a del centre .

18.9 No es lliurarà cap infant de la Llar a un menor de 18 anys tot i ser familiar o tenir l’autorització dels pares.

18.10 Pel benestar dels nens/es i per dur a terme una bona tasca educativa tant per part dels educadors i mestres de la llar d’infants, com per part de les famílies dels infants, és molt important no allargar excessivament els comiats i sortides, aquests han de ser breus per no alterar en la dinàmica del grup, sense fer-ho d’amagat i havent-los-hi explicat prèviament.

18.11 Durant el temps d’adaptació és aconsellable que els familiar dels infants no passegin pels voltants del centre i sobretot, evitin de passar per davant durant l’hora d’esbarjo per tal que aquests puguin tenir una adaptació bona i tranquil·la.

18.12 La comunicació entre les famílies i la Llar d’Infants es dura a terme mitjançant diverses formes d’intercanvi d’informació, tan oral com escrit:

 • Agenda escolar
  • Entrevista personal
  • Reunions familiars
  • Comunicació diària que s’estableix en les estones d’entrada i sortida del infant a la llar.

18.13 Els pares i mares responsables o tutors legals podran concretar amb antelació entrevistes i reunions amb l’educadora corresponent o amb la directora del centre.

18.14 S’ha de procurar no reclamar l’atenció del mestre/a tots els matins. A no sé que sigui quelcom important fer ús de l’agenda escolar.

18.15 Durant les entrades i sortides es procurarà no estar massa temps a l’aula. Les famílies han de posar les bates i penjar el material diari del infant (motxilla, jaquetes, etc.) al penjador corresponent.

18.16 Quan es produeixi un retard fora dels marges raonables en la recollida dels infants un cop acabat l’horari escolar, la mestra procurarà contactar amb la família. Un cop esgotats sense efectes els intens de comunicació amb la família i transcorregut un marge de temps prudencial, la persona que fins aquell moment hagi estat encarregat del infant comunicarà telefònicament la situació als mossos d’esquadra, els quals s’encarregaran de localitzar un dels familiars del infant.

18.17 La reiteració freqüent d’aquests fets amb una mateixa família, en la mesura en què comporten una manca d’assumpció de les responsabilitats en custòdia dels menors que els correspon, comportarà que la direcció del centre comuniqui per escrit la situació als serveis socials del municipi. D’aquesta comunicació en quedarà una còpia arxivada al centre.

ARTICLE 19. EL PATI

19.1 L’horari de sortida al pati variarà segons l’estació de l’any i la climatologia.

19.2 Sempre que es pugui s’intentarà sortir al pati, encara que sigui poca estona.

19.3 La vigilància del pati estarà coberta per les educadores.

19.4 Si hi ha nois o noies que estiguin fent pràctiques no es poden quedar sols/es al pati.

ARTICLE 20. SERVEI DE MENJADOR

20.1 Els menús del servei de menjador són subministrats pel servei de càtering  CuinaGestió i revisats i aprovats per una nutricionista.

20.2 L’horari del servei de menjador serà de 12 a 13h

20.3 El infant que faci ús del servei de menjador i no faci l’horari escolar de tarda haurà de ser recollit a les 13h.

20.4 Els infants menors d’un any i mig que mengin triturat o tou, podran portar el menjar de casa si prèviament han signat una autorització al  personal del centre educatiu.

20.5 Únicament es podrà portar menjar de casa a la llar d’infants durant els dies o períodes de temps que no hi hagi servei de menjador.

20.6 Sempre que algun infant faci ús del servei de menjador esporàdicament, caldrà que ho comuniqui a la llar abans de les 10 del matí.

20.7 Quan algun alumne habitual del servei de menjador, no en faci ús per absència escolar (malaltia, visita al metge…) caldrà que ho comuniqui a la llar abans de les 10 del matí, per tal de no cobrar-li el menú diari, de no sé així aquests s’haurà d’abonar.

20.8 A partir de l’any i mig és recomana menjar del menú escolar, En cas que algun alumne no pugui menjar en cap cas menjar del servei de càtering per motius de salut, es recomana que els pares, mares o tutors portin un informe mèdic per justificar-ho i que les educadores estiguin informades.

20.10 Durant el servei de menjador els infants estaran sempre acompanyats de l’educadora o bé la monitora de menjador (en cas que n’hi hagi).

20.11 El personal de la llar tindrà dret al servei de menjador, sempre i quan, el seu horari de treball així ho requereixi.

20.12 Els infants dinaran a l’espai destinat a aquesta tasca: el menjador

20.13 Una vegada acabat el dinar, el monitor de menjador s’encarregarà de deixar la classe i la cuina neta. A més farà les tasques de suport. En cas que no es disposi de monitor de menjador, ho faran les educadores.

ARTICLE 21. MONITOR /A DE MENJADOR

21.1 Són funcions del monitor/a de menjador:

 1. Atendre i custodiar els infants durant les menjades i durant el temps anterior i posterior aquest.
 2. Vetllar pel compliment de l’ordre en el menjador
 3. Elaboració dels partes diaris
 4. Posar a dormir els infants i vigilar-lo durant l’estona de migdiada
 5. Netejar tots els estris utilitzats durant l’estona de menjar, coberts, plats, gots…..
 6. Fomentar i ensenyar els hàbits d’higiene i educació social següents:

– Rentar-se les mans abans i després de dinar
– Rentar-se les dents després de dinar
– Agafar els aliments amb els coberts i utilitzar-los correctament
– Menjar sense presses
– Beure sense aliments sòlids a la boca i en quantitat suficient
– Mastegar correctament els aliments
– Mantenir la postura asseguda correctament
– Mastegar amb la boca tancada
– No parlar amb aliments a la boca
– Demanar les coses correctament

En finalitzar l’hora del menjador, es tindrà especial atenció en que les taules i cadires quedin el més netes possible, sense sobres de menjar ni damunt ni sota la taula. Tanmateix s’escombrà i fregarà l’aula i els lavabos.

21.2 En cas de no disposar de monitor de menjador aquestes tasques recauran en les educadores del centre.

ARTICLE 22. PREVENCIÓ DEL TABAQUISME I DE L’ALCOHOLISME

22.1 D’acord amb la normativa Llei 20/1985, de 25 de juliol de 1985 (DOGC núm. 572, de 7.8.1985), modificada per la Llei 10/1991, de 10 de maig (DOGC núm. 1445, de 22.5.1991) i per la Llei 8/1998, de 10 de juliol (DOGC núm. 2686, de 22.7.1998) que regulen les mesures i accions per a la prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència i la Llei 28/2005, de 26 de desembre (DOGC núm. 309, de 27.12.2005) de mesures sanitàries per front al tabaquisme i reguladora de la venta, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes de tabac, es prohibeix fumar en totes les dependències del Centre.

22.2 La prohibició afecta a tot el personal del centre i a tota persona que estigui dins del recinte. S’entén que el centre va des de la porta exterior de l’escola fins al pati.

22.3 La directora del centre ha de vetllar, mitjançant la col·laboració del Consell Escolar de la llar, pel compliment de les mesures previstes en la normativa i la creació i el manteniment d’una cultura organitzativa que promogui un ambient saludable lliure de fum.

22.4 El incompliment de la normativa serà degudament advertit i , si escau, sancionat.

ARTICLE 23. SEPARACIONS-DIVORCIS

23.1 En cas que els pares d’un infant estiguin separats o divorciats hauran de presentar al centre un document on acrediti qui té la guàrdia i custòdia del fill o fills. Aquests document haurà de ser la resolució del jutge (el qual estarà firmat i segellat pel jutjat).

23.2 En cas de no disposar de cap resolució del jutge, les educadores estan obligades a entregar l’infant tant al pare com a la mare, ja que la custodia encara és dels dos.

23.3. En cas d’un procés de separació o divorci les educadores com la direcció es mantindran objectives (en qualsevol fet: agendes, entrevistes, entrades i sortides) sense posicionar-se per cap de les dues, ja que han de procurar el benestar de l’alumne.

23.4. En cas que hi hagi un procés de separació o divorci les entrevistes que facin les educadores dirigides a les famílies s’han d’informar a les dues parts, per tal d’informar de la mateixa manera a ambdós parts. En cas que una de les parts demani una entrevista individual amb les educadores o direcció, sempre es respectarà, tot i que les educadores informaran de la posició objectiva de l’escola.

23.5. En un cas extrem, si es produís una entrada o sortida del infant on alguna de les parts que no tenen la custodia del infant el volgués prendre a la força sense tenir el consentiment de les educadores, aquestes prendran les mesures adequades per tal d’evitar aquests fet (si fos necessari parlarien amb els mossos d’esquadra).

La directora