1. DADES GENERALS DEL CENTRE

La llar d’infants municipal Ralet-Ralet depèn de l’Ajuntament de Barberà de la Conca i acull infants des dels 4 mesos fins als 3 anys, resultant 3 etapes educatives del primer cicle d’educació infantil: P0, P1 i P2. L’escola ofereix també servei de menjador. L’horari de l’escola és de 8:30h a 16:45h, amb certa llibertat d’entrada i sortida segons les necessitats de les famílies: les entrades són de 8:30h a 9h, la sortida al migdia de 12h a 13h i a la tarda a partir de les 16h fins les 16:45h.

1.1. ALUMNES

Al ser una llar d’infants petita i trobar-se en una zona rural, el nombre d’alumnes és força reduït. El total d’alumnes matriculats per aquest curs 2021-2022 és de 9.

    P0 P1 P2
1 7 1

1.2. PERÍODE D’ADAPTACIÓ

El període d’adaptació és un procés fonamental en l’inici de l’etapa educativa, i per tal d’afavorir que sigui respectuós amb els ritmes i les necessitats emocionals de cadascun dels nens i nenes es preveu una adaptació a l’escola individualitzada per a cadascun dels infants i les seves famílies. Per tal de garantir una atenció tant individualitzada com sigui possible, l’escola pactarà amb les famílies els horaris i l’organització d’aquesta adaptació. Davant l’actual situació de pandèmia, seran mesures de caràcter obligatori l’ús de mascareta per part de l’adult de referència i l’ús de gel hidroalcohòlic a l’entrada del centre. D’aquesta manera, la família pot acompanyar a l’infant en aquest moment de transició, especialment dur aquest any que els nens i nenes han estat tant de temps a casa sense poder acudir a l’escola.  Així doncs, durant el mes de setembre els horaris d’entrada i recollida dels infants seran flexibles, permetent que cada família decideixi el temps que vol deixar al seu fill o filla a l’escola. Progressivament l’estada al centre anirà augmentant fins que els nens estiguin plenament adaptats a la seva nova rutina. 

2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

2.1. EQUIP EDUCATIU

L’equip docent de la llar Ralet-Ralet aquest curs 2020-2021 està format per una tècnica que disposa del cicle d’Educació Infantil i una mestra titulada en el Grau d’Educació Infantil amb l’especialitat de llengua i cultura anglesa.

Marina Targa Ramos Directora i mestra
Mercè Llop Balañà Tècnica

2.2. ELS ESPAIS

El centre disposa de dues aules diferenciades, una pels grans i l’altra pels petits, un dormitori, una cuina, un espai de menjador, una zona de canviadors i lavabos i un gran jardí exterior amb elements naturals i diferents recursos. Com aquest any el nombre d’infants és força reduït, s’ha optat per obrir les dues aules per fer-ne únicament una i més gran, resultant així una aula mixta en la que els 9 infants hi conviuen i comparteixen el mateix espai. D’aquesta manera, tant la mestra com l’educadora poden estar per tots els nens, sent així un únic grup estable. A més, també és una manera de fomentar la cohesió, la motivació i el respecte vers uns i altres, doncs mentre els més grans tenen cura i vetllen pels nadons, aquests observen i agafen de referent als nens i nenes més grans, els imiten i progressen ràpidament en el seu dia a dia.

2.3. TRETS D’IDENTITAT

La metodologia de l’escola es basa en l’experimentació i la vivenciació mitjançant el joc lliure amb l’acompanyament de l’adult, la manipulació i l’observació. La nostra escola es declara catalana, plural i laica, i es defineix com aconfessional i apolítica, tractant amb respecte totes les ideologies. Aquest any hem optat per eliminar mica en mica les joguines i els diferents recursos de plàstic i anar introduint elements de fusta i d’altres naturals i quotidians per tal de promoure la llibertat de joc i moviment de cada infant, fent-lo partícip i autònom en el seu propi joc. A més, també s’implementa un projecte d’immersió lingüística, aposant per l’anglès en el dia a dia i introduint-lo de manera plenament natural a partir de les rutines, els hàbits, el joc, els contes i les cançons.

2.3. FORMACIÓ PERMAMENT DEL PROFESSORAT

Durant aquest curs l’equip docent de la llar d’infants Ralet-Ralet té previst realitzar diversos cursos de formació, i tot i no poder fer-los presencialment arrel de la situació actual del COVID-19, s’optarà per realitzar-los de manera online sempre que sigui possible.

2.4. CONSELL ESCOLAR

El consell escolar per aquest curs 2020-2021 està format per la regidora d’Ensenyament, que alhora és la representant de l’Ajuntament de Barberà de la Conca (Eva Ciuraneta) una representant dels pares i mares dels alumnes (Ariadna Alari) i la representant de l’escola que és també la presidenta del consell (Marina Targa).

2.5. NETEJA I CUINA

De la neteja del centre se n’encarreguen dues persones la Carmen Rosa, que ve cada tarda, en horari de 18:30h a 20h, a desinfectar i netejar en profunditat el centre per a que l’endemà estigui en condicions òptime.

Pel que fa al servei de cuina, l’escola ofereix un servei de menjador en dues modalitats: un càtering extern, CuinaGestió, amb un cost diari de 6,15€ que s’ha de demanar amb antelació, o bé portant carmanyola de casa, amb un cost de 2,20€.

2.6. RELACIONS EXTERNES

L’escola bressol municipal Ralet-Ralet establirà contactes amb altres institucions relacionades directament amb l’atenció i la relació amb els infants. Aquestes institucions són:

 • L’Ajuntament de Barberà de la Conca
 • Centre de Recursos Pedagògics de la Conca de Barberà
 • Serveis Socials
 • Consell Comarcal
 • L’Equip d’Assessorament Pedagògic
 • CDIAP
 • El Departament d’Ensenyament
 • Altres llars d’infants i escoles de la zona
 • Escola Valldemur

3. CALENDARI DEL CURS

3.1. CALENDARI ESCOLAR

3.2. REUNIONS I CLAUSTRES

Setmanalment es realitza una reunió conjunta de l’equip docent per tal de programar la següent setmana, valorar com han anat les activitats realitzades els dies anteriors i analitzar l’evolució individual de cada infant. Aquesta reunió es porta a terme els divendres al migdia, un cop els infants estan fent la migdiada al dormitori.  Puntualment, la directora realitza una reunió amb totes les directores de les llars d’infants que conformen la Conca de Barberà: Vimbodí, l’Espluga de Francolí, Pira, Sarral, Montblanc i Santa Coloma de Queralt. Aquest any es fa de manera telemàtica i es duu a terme aproximadament cada 15 dies en el primer trimestre i una vegada al mes durant el segon i el tercer trimestre.

3.2. HORARI LECTIU DELS INFANTS I L’EQUIP DOCENT

3.3. PLANIFICACIÓ DE SORTIDES I FESTES

Durant el curs es preveu realitzar diverses sortides amb els nens i nenes, tot i que dependrà de la situació i les restriccions en relació a la pandèmia del COVID-19, de la quantitat d’alumnes i de les circumstàncies de cada infant (si caminen o no, nivell d’autonomia…). Les sortides es realitzaran per dins el poble i d’aquesta manera treballarem el nostre entorn més immediat, és a dir, tindran l’oportunitat de conèixer en primera persona i de forma directa el medi social i natural que ens envolta. En qualsevol cas, l’escola també està oberta a realitzar de manera esporàdica i sense avís previ una sortida, sempre que les condicions siguin favorables i es tinguin les autoritzacions de les sortides en regla.

Pel que fa a les festes, aquest any estem limitades amb la situació actual de la pandèmia i per tant, no podrem realitzar festes conjuntes amb l’Escola Valldemur com s’ha fet altres anys. També s’han de tenir en compte les restriccions estipulades pel Departament d’Ensenyament, procurant no fer trobades conjuntes amb tots els pares i mares, i en el cas de fer-ho, mantenir la distància i fent ús de la mascareta.

4. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

4.1. INTERACCIÓ AMB LES FAMÍLIES

La interacció que hi ha entre família i escola bressol és molt propera i constant. Els pares es comuniquen diàriament i directament amb les educadores i poden veure al seu fill o filla dins l’aula, veient així l’adaptació que tenen a l’inici i com va evolucionant durant tot el curs escolar. Els pares tenen l’oportunitat d’observar la relació dels seus fills i filles amb la resta de companys al moment d’entrar a l’escola i a la sortida.

Des de la llar d’infants es treballa molt la comunicació amb la família i es  pretén donar un ambient de familiaritat en tot moment. Uns dels principals propòsits de cara a aquest any és intentar que les famílies participin de forma activa dintre l’escola, ja siguin en festes, celebracions, activitats, reunions, xerrades…

Aquest curs hem suprimit les agendes escolars, per evitar riscs i la manipulació constant de l’agenda, i per tal de tenir interacció amb les famílies s’han creat grups de missatgeria instantània individuals amb els pares de cada infant. D’aquesta manera, la comunicació és fluida i diària, i es pot mantenir informada a la família en tot moment de les activitats que es desenvolupen al llarg del dia, els àpats i la migdiada, anècdotes i imatges, etc. Tot i haver implementat aquest nou sistema, no deixem de banda que la relació en persona amb els pares i mares segueix sent fonamental i un pilar bàsic en el dia a dia, aconseguint així potenciar una comunicació fluida i bidireccional, és a dir, que hi hagi una constant relació entre l’escola i la família i de la família a l’escola.

D’altre banda, i com ja fa uns anys que es treballa des de l’escola, volem procurar que els pares s’involucrin i puguin expressar la seva opinió sobre el funcionament o quelcom que tingui relació amb l’escola.

4.2. REUNIONS I  ENTREVISTES

Per tal de facilitar  la comunicació amb les dues parts realitzarem reunions i entrevistes amb els pares. Abans de que comencin les classes es realitzarà una reunió d’inici de curs, aquest any individual amb cada família enlloc de grupal, que servirà per tenir un primer contacte amb les famílies i el nou equip educatiu que conforma aquest any l’escola bressol.

En aquesta reunió se’ls explicarà a les famílies com es planteja aquest curs, els objectius que tenim com a centre i les novetats que hi hauran al llarg de l’any, així com també les mesures de prevenció i higiene que es duran a terme per tal d’afrontar la situació actual que estem patint a causa de la COVID-19, a més de conèixer els infants, els seus hàbits i costums. En aquestes reunions les educadores seguiran unes pautes per l’entrevista i es facilitaran les pertinents autoritzacions del curs. Aprofitarem també per incentivar als pares a participar activament en el dia a dia de l’escola i ens mostrarem obertes vers qualsevol proposta que ens serveixi per millorar i créixer. Les reunions individuals amb les famílies es portaran a terme el dimecres dia 9 de setembre.

D’altra banda, sempre i quan vulguin les famílies, es podrà realitzar una reunió amb la mestra del seu fill o amb les mestres per tal de parlar sobre l’evolució del infant al llarg del curs. Aquesta reunió de moment no és obligatòria però si que es demana que les famílies col·laborin amb l’escola i se’ls explicarà que aquesta és una bona forma d’intercanviar la informació i parlar temes que al dia a dia no se’ls dona massa importància. Es realitzarà una reunió a cada família al segon trimestre, per tal d’informar a cada una d’elles sobre l’evolució del nen o nena a l’escola, entre altres qüestions. Aquestes reunions es porten a terme la primera setmana de març. A més, les educadores podran demanar una entrevista amb els pares si ho consideren oportú per a parlar sobre algun tema determinat que elles han observat o que els preocupa.

4.3. INFORMES

Al llarg del curs es fa entrega d’un únic informe que es repartirà en finalitzar el curs i en el que es detalla explícitament, a mode de diari de camp, l’evolució de cada infant en tots els aspectes que l’engloben, tals com l’autonomia, l’adquisició dels hàbits i les rutines, les habilitats psicomotrius, l’actitud, la interacció amb els companys, etc. A més, per tal de fer-ho més proper i vivencial, s’hi inclouran anècdotes, superacions personals i històries, com un recull de vivències i experiències, juntament amb treballs i imatges significatives, i es ficarà tot en una caixa per a que els pares i mares tinguin un record del pas del seu fill/a per a llar d’infants. 

5. PROJECTES I METODOLOGIA DEL CENTRE

Aprofitant el canvi de l’equip docent de la llar d’infants, aquest nou curs s’està implementant una metodologia educativa basada en el joc lliure de l’infant a partir de materials, elements i recursos naturals, quotidians i de fusta. Així, cada matí abans que arribin els infants, les educadores preparen l’aula amb diferents ambients d’aprenentatge i propostes de joc per a que cada nen i nena esculli a què i com vol jugar, fomentant l’autonomia, la lliure elecció i la imaginació tot respectant el ritme de cadascú. Se suprimeixen les fitxes i les metodologies més tradicionals per així donar pas a nous estils d’aprenentatge, promovent els treballs manuals, la cooperació entre iguals i les activitats manipulatives.

5.1. L’ANGLÈS COM A EINA D’APRENENTATGE

Durant aquest curs s’inicia a l’escola un projecte per a treballar l’anglès de manera plenament vivencial, fomentant que els infants es familiaritzin amb la llengua d’una manera natural i espontània a través de jocs, cançons i contes, així com també a partir dels hàbits que es realitzen diàriament a la llar. Introduir l’anglès a través de les rutines diàries és una manera de potenciar que els nens i nenes s’acostumin a escoltar la nova llengua i es familiaritzin amb ella, per així de manera natural i quasi sense adonar-se’n vagin adquirint nocions de l’idioma. Tot i això, si que hi haurà activitats fixades per tal de tenir una rutina, i a través de jocs, cançons i activitats diverses es desenvoluparan les sessions.

6. OBJECTIUS GENERALS DEL CURS

La nova direcció del centre té la intenció de revisar i actualitzar tots els documents, ja que la llar porta anys en funcionament i alguns aspectes necessiten de canvis i millores per tal que la llar tingui un correcte funcionament i estigui tot en regla. Alguns dels objectius plantejats han estat:

 • Elaboració de la programació de l’aula.
 • Canviar la decoració i realitzar-ne de nova.
 • Potenciar l’aprenentatge de l’anglès i promoure que formi part del dia a dia dels infants de manera natural.
 • Realitzar manualitats i nous recursos materials.
 • Portar contes i cançoners.
 • Elaboració de la memòria de centre abans de finalitzar el mes de juliol.
 • Revisar i modificar el PEC.
 • Treballar el reciclatge a la llar d’infants.
 • Mantenir una relació objectiva però directe amb cada família.
 • Mantenir-se informades de les novetats educatives, noves metodologies…
 • Formar-se permanentment o buscar informació d’interès relacionada amb els temes  que treballem des de l’escola, realitzant cursets online o presencials.
 • Realitzar una avaluació continuada i diària.
 • Creació de l’hort ecològic al jardí de l’escola bressol.
 • Realitzar activitats de llum, foscor i altres tipus de llums.
 • Millorar i reorganitzar el jardí de l’escola.
 • Suprimir les joguines de plàstic i introduir elements naturals i de fusta.
 • Continuar realitzant l’hora de la fruita durant l’estona de l’esmorzar.
 • Fomentar l’autonomia dels infants amb petites gestes com: posar a al seu abast el paper higiènic, els gots, una gerra amb aigua i els mocadors.
 • Fomentar la informació de la llar a través de tríptics, pàgines web i xarxes socials per tal de fer propaganda.
 • Millora en l’ordre i organització de l’aula.
 • Canviar la distribució dels elements de l’aula segons el grup que tenim d’alumnes.
 • Realitzar nous racons fixes.
 • Renovar el material i fer una selecció acurada per a cada grup d’edat.

Marina Targa Ramos
Directora