A causa de la pandèmia, des del Departament d’Ensenyament de Catalunya s’indiquen tot un seguit de directrius a complir per tal de fer-li front. Si un infant assisteix a l’escola amb símptomes de malaltia exposa als altres a un perill de contagi, i a més, si no es troba bé del tot és més fàcil que pugui contagiar-se d’altres malalties, ja que les seves defenses estan més baixes. D’aquesta manera, les famílies o tutors han de verificar abans d’acudir al centre educatiu l’estat de salut del seu fill o filla, i comprovar, tenint en compte les directrius del Departament de Salut, el següent:

 • Que no té una temperatura superior a 37,5º (febre o febrícula).
 • Tos.
 • Dificultat per respirar.
 • Fatiga, dolors musculars o mal de cap.
 • Mal de panxa, vòmits o diarrea.
 • Pèrdua de gust o olfacte.
 • Refredat nasal i mal de coll. En aquest cas, només s’ha de considerar com a símptoma potencial de COVID-19 si està acompanyat d’algun dels símptomes que s’han nombrat anteriorment, ja que en infants aquests símptomes són molt comuns i apareixen amb molta freqüència.

NO poden entrar al centre escolar els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat positius de COVID-19. Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa i que no han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, o que es troben en alguna de les situacions següents:

 • Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu).
 • Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.
 • Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si es tracta d’un contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge).
 • Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19.

SÍ que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, els infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills de docents en quarantena i també els germans d’alumnes en quarantena poden fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu.

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

El Departament d’Educació, juntament amb el Departament de Salut, han elaborat un pla d’actuació per aquest curs 2021-2022, en el qual es pretén donar resposta a les novetats per a seguir fer front a la pandèmia i evitar que el virus es propagui. El curs passat ja es va organitzar l’escola per tal de garantir la seguretat i el dret a l’educació, així com la protecció dels infants i el personal docent. Per tant, podem afirmar que tenim l’experiència necessària per tal d’afrontar el nou curs escolar, ja que durant aquests mesos anteriors ho hem superat de la millor manera possible. Ara, amb cada vegada més persones vacunades i l’índex de rebrot i contagi més estabilitzat, esperem poder gaudir d’un curs més tranquil i relaxat, sense deixar de banda les mesures i respectant els protocols pertinents, tenint present que encara ens toca conviure amb la pandèmia.

La resposta adaptativa en l’àmbit organitzatiu i pedagògic que es durà a terme durant aquest curs 2021-2022 a la llar d’infants Ralet-Ralet es presenta detallada a continuació.

GESTIÓ DE CASOS

De cara a aquest nou curs es mantindrà la proposta organitzativa de grup estable, per tal de facilitar la traçabilitat en cas de possibles casos positius, ja que es permet identificar i detectar de manera precoç el cas i els seus contactes. Així doncs, s’han d’introduir les dades i mantenir-les actualitzades a l’aplicatiu TraçaCovid, tal com es va fer el curs anterior, per així facilitar la gestió dels casos. 

Si una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu cal portar-la a un espai separat, d’ús individual i ben ventilat, i s’ha de contactar amb la directora del centre educatiu, que durà a terme les actuacions següents:

 • Si es tracta d’un alumne ha d’establir contacte immediat amb la família de l’infant o adolescent perquè vingui a buscar-lo.
 • Recomanar a la família que contacti amb el seu centre d’atenció primària de referència, ja que així es facilita la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. Si la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP valorar la situació i fer les actuacions necessàries, així com avisar a través de l’agenda virtual a la directora del centre.

Quan es confirma un cas positiu en un grup de convivència estable s’ha de fer l’estudi de contactes a tot el grup, independentment de l’estat vacunal dels membres que el formen. Aquest estudi, però, variarà segons si l’alumne o alumna té la pauta completa de vacunació o no. Els alumnes de l’escola no estan vacunats, degut a que es tracta d’infants entre 0 i 3 anys, i per tant l’estudi s’ha de fer entre el 4t i el 6è dia des que es va diagnosticar el cas i, preferiblement, mitjançant PCR. Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació, i també els que hagin tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els 180 dies previs a l’últim contacte amb el cas, no han de fer quarantena; la resta d’integrants del GCE sí que n’han de fer.

El personal educatiu del centre ja compta amb la pauta de vacunació complerta, i per tant, en cas de ser contacte d’un cas positiu, no caldrà fer quarantena. 

Si un contacte estret té un resultat positiu, independentment del seu estat vacunal, passa a ser considerat cas i s’inicia l’estudi dels seus contactes estrets (que s’han de fer TAR a farmàcies per als contactes estrets escolars vacunats i PCR en punt centralitzat per als contactes estrets no vacunats) i ha de fer aïllament. Si un contacte estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha passat la covid-19 en els darrers 6 mesos no s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores, ha de fer la quarantena.

Quan s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, no està indicat el confinament dels convivents. Per tant, els membres de la família d’un contacte estret no es consideren contactes estrets d’un cas i no han de fer quarantena fins que no es tinguin els resultats.

En cas que la PCR o el TAR confirmi que es tracta d’un cas de covid-19, que la persona no hagi requerit ingrés hospitalari, que hagi estat atesa a l’atenció primària, i que se li hagi indicat aïllament domiciliari, l’aïllament s’ha de mantenir durant almenys 10 dies des que van començar els símptomes i fins que hagin transcorregut com a mínim 72 hores des de la desaparició dels símptomes. No cal fer una PCR de control ni presentar cap certificat mèdic per poder tornar al centre educatiu.

GESTIÓ DEL CENTRE

La organització del centre es mantindrà tal com el curs anterior, exceptuant alguna petita premissa que enguany obviarem. Per tant, la gestió de la llar d’infants és la següent: 

 • El rentat de mans i la desinfecció freqüent serà obligatòria.  
 • Tant el personal educatiu com les famílies han de fer ús de les mascaretes i mantenir la distància d’1,5 metres.
 • Les educadores porten roba i calçat d’ús exclusiu pel centre.
 • En la mesura del possible, no es pot entrar al centre amb sabates utilitzades del carrer, per tant cada infant tindrà unes sabates d’ús exclusiu per la llar, que s’hauran de posar  abans d’accedir a l’aula principal i canviar-les al marxar.
 • Quan comencin la jornada al centre se’ls hi prendrà la temperatura.
 • Cada infant portarà el seu got de casa i setmanalment es donarà a les famílies per rentar-lo a casa.
 • No es compartirà la fruita de l’esmorzar, i per tant cada família portarà cada dia la peça de fruita únicament pel seu fill o filla. Tot el menjar haurà d’estar tallat i preparat per menjar, per tal d’evitar la manipulació dels aliments dins del centre.
 • A l’hora de portar o recollir l’infant només poden acudir un màxim de dos familiars per evitar aglomeracions.
 • Evitarem, a poder ser, l’entrada a l’aula de les famílies. Les educadores recollirem i entregarem els infants a la porta mantenint la distància establerta. 
 • Aquest curs tampoc es farà ús de l’agenda física, i el contacte diari amb les famílies es farà a través de l’agenda virtual, igual que el curs anterior.
 • Les famílies han d’evitar, en la mesura del possible, que l’infant porti joguines o altres materials de casa, i si es dóna el cas la joguina es deixarà al casiller de cada infant.
 • A la tarda, després del tancament de la llar d’infants, des de l’Ajuntament s’enviarà el servei de neteja per tal que es realitzi la i desinfecció de tots els espais. L’equip docent també s’encarregarà de realitzar les petites neteges de la llar al migdia.
  Es ventilaran les instal·lacions interiors amb regularitat.
  Es realitzarà la neteja i desinfecció de totes les joguines i material diàriament de manera estricta cada vegada que s’utilitzin. Joguines: Les joguines de plàstic dur és rentaran al rentaplats de manera diària. Les joguines de roba es rentaran a la rentadora, a més de 60 graus. Les joguines de fusta és desinfectaran amb un drap humitejat amb una solució a base d’alcohol.
  Es durà a terme una neteja diària dels espais utilitzats a la llar i una neteja periòdica (diverses vegades al dia de les superfícies de major contacte: taules, cadires, poms, portes…).
  Els espais de treball seran d’utilització individual, en la mesura del possible, i s’evitarà compartir material.
  Totes aquelles persones externes a la llar que acudeixin puntualment per qualsevol motiu a la llar d’infants hauran de signar un full de control, anotant el seu nom, DNI, data i motiu de la visita i signatura, per així poder rastrejar la persona si sorgeix un cas positiu.

GRUP DE CONVIVÈNCIA ESTABLE (GCE)

En aquest curs 2021-2022 seguirem el procediment de l’any anterior, degut principalment a que el nombre d’alumnes que tenim és reduït i som un únic grup estable.

GRUPS ALUMNES DOCENTS ESPAIS
1 (P0 i P1) 8 (1 de P0 i 7 de P1)   2 (Mercè i
Marina)
Aula principal, dormitori i jardí

ENTRADES I SORTIDES

L’horari del centre és de 8:30h a 16:45h, i l’organització que plantegem per a tal de gestionar de manera correcta les entrades i sortides és la següent:

 • A l’entrada oferim una flexibilitat horària de 30 minuts, és a dir, es pot acudir a l’escola des de les 8:30h fins les 9h. D’aquesta manera, procurem que les entrades siguin esglaonades i que no s’acumulin les famílies a l’interior, ja que l’espai és força reduït i volem que es mantingui la distància, a banda que cada infant tingui una rebuda individualitzada i se senti acollit a l’escola.
 • Per recollir a l’infant al migdia, les famílies ho poden fer a partir de les 12h fins les 13h, oferint també aquesta flexibilitat per així evitar que hi hagi aglomeració de famílies.
 • A les sortides de la tarda no hi ha tanta afluència de pares i mares, doncs molts dels infants ja no hi són. L’horari per a recollir als infants a la tarda és de 16h a 16:45h.

Marina Targa Ramos
Directora

Barberà de la Conca, setembre de 2021